NOVA Green Energy fond

  NOVA Green Energy, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, představuje nejlepší volbu pro konzervativní investory jak z pohledu institucionálního zabezpečení, tak z pohledu velmi nízké volatility investice. Fond zajistí zhodnocení kapitálu s cílovým výnosem 6+ % ročně.

  Jednorázová investiceOd 1 000 000 Kč
  auditovaný výnos 2017
  6,04 %
  investiční horizont
  3 a více let

  NOVA Green Energy, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, představuje nejlepší volbu pro konzervativní investory jak z pohledu institucionálního zabezpečení, tak z pohledu velmi nízké volatility investice. Fond zajistí zhodnocení kapitálu s čistým cílovým výnosem 6+ % ročně.

  • Auditovaný výsledek fondu pro rok 2014: 7,71 % p.a.
  • Auditovaný výsledek fondu pro rok 2015: 8,25 % p.a.
  • Auditovaný výsledek fondu pro rok 2016: 5,36 % p.a.
  • Auditovaný výsledek fondu pro rok 2017: 6,04 % p.a.

  Fond investuje do malých a středně velkých technologických celků vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie v regionu střední a východní Evropy, zejména pak v České a Slovenské republice.

  Výnosy jsou stabilizované, jelikož se opírají o zákonem garantované výkupní ceny elektrické energie na období 15 – 20 let, přičemž tyto výkupní ceny výrazně převyšují běžné tržní ceny elektrické energie. Spolu s efektivním řízením aktiv pod správou fondu se tyto faktory následně promítají do výsledků hospodaření Fondu.

  Investice je tak svým charakterem z hlediska rizikovosti podobná investicím do státních dluhopisů se splatností 10 – 15 let, ale s významně vyšším očekávaným výnosem.

  Podpořte s námi projekty obnovitelných zdrojů energie, jakými jsou: fotovoltaické elektrárny, malé vodní elektrárny, elektrárny na bázi biomasy, bioplynové elektrárny a jiné.

  Vaše investice je pod dohledem české národní banky, depozitáře (UniCredit bank), auditora (PwC) a financujících bank.

  Rizika investice
  Podílový fond se koncentruje na investice do obchodních podílů z pohledu jejich specifického zaměření. Fond je zaměřen na společnosti spojené s výrobou elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů energie či za pomoci kogenerace. Mezi klíčová rizika všeobecně v této oblasti patří riziko technologické, riziko implementace projektu a dále také riziko přírodní. Všechna tato rizika představují zejména možnou nefunkčnost technologie, resp. nedosažení očekávaných technických parametrů, v jejichž důsledku bude zařízení provozováno neefektivně a při vyšších než očekávaných nákladech. Významné je specifické riziko nestability státní energetické politiky, které může negativně ovlivnit hodnotu majetku Fondu. Dalším specifickým rizikem je i technologické riziko u obnovitelných zdrojů energie, dále provozní riziko zdrojů k výrobě elektrické energie a tepla z obnovitelných zdrojů, které je spojené pouze s přírodními vlivy a není ovlivnitelné. Pro takovéto zdroje platí, že mohou oscilovat meziroční průměrné hodnoty větru, slunečního svitu či jiných neovlivnitelných přírodních vlivů. Investice, na které je fond zaměřen, jak v ČR tak i v zahraničí podléhají státním regulacím a může dojít ke změně v zákonech a to jak v ČR, tak i v dalších zemích, ve kterých fond investuje, a tedy se mohou po takové změně právní vztahy, vztahující se na investice fondu, značně odlišovat od stávající situace.

  Více informací o investiční příležitosti včetně statutu fondu najdete ZDE

  V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat! Naši obchodníci vám poskytnou všechny potřebné informace.

  Investiční upozornění:
  Výše uvedené propagační sdělení vytvořil Deluvis CZ, s.r.o., který je u ČNB registrován jako investiční zprostředkovatel. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Deluvis CZ není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti. Současná ani minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Deluvis CZ výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KII). Deluvis CZ investory vyzývá, aby se se statutem a KII seznámili. Statut a KII je k dispozici v českém jazyce na www.redsidefunds.com a v papírové podobě bude dostupný v sídle investiční společnosti REDSIDE. V případě poskytnutí investiční služby přijetí a předání pokynu k investičním nástrojům obdrží Deluvis CZ od investiční společnosti REDSIDE, které předává pokyny, odměnu za poskytnutí této investiční služby. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Deluvis CZ. Za poskytnutí investiční služby přijetí a předání pokynu pak Deluvis CZ vyplatí svým smluvním partnerům (vázaným zástupcům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměnu Deluvis CZ.

  Chci se dozvědět víc

  Zanechejte nám na sebe kontakt a my se Vám (nezávazně) ozveme.

  Děkujeme, brzy se Vám ozveme zpět.
  Investice

  Pravidelné investice

  Pro pravidelné investice vybíráme pro klienty vhodné investiční nástroje od J&T banky a společnosti Conseq.

   Jednorázové investice

   Jistota investic je pro nás primární hodnotou. V době náhlých a radikálních demografických změn, poklesu cen různých komodit a výkyvů na finančních trzích nabízíme vysokou ochranu investic. Zajištění budoucnosti a výnosů z nich je pro nás klíčovým úkolem.