Nova Real Estate fond

Nova Real Estate fond je investiční fond s proměnným základním kapitálem (SICAV). Fond se zaměřuje na přímé investice do stávajících nemovitostí v hlavních městech regionu střední a východní Evropy a na výběrové investice v regionálních centrech. Fond je určen pro kvalifikované investory.

Jednorázová investiceOd 1 000 000 Kč
auditovaný výnos 2017
5,29 %
investiční horizont
2 a více let

NOVA Real Estate fond kvalifikovaných investorů je určen pro konzervativní investory s delším investičním horizontem, kteří nemají rádi volatilitu u své investice. Reality jsou vnímány jako rezistentní uchovatel hodnoty přinášející stabilní výnos pro investora.

 • Auditovaný výnos 2017: 5,29 p.a.
 • Výnos posledních 12 měsíců (08/2017-08/2018): 7,89 %

Hlavními faktory při výběru nemovitostí do portofolia jsou:

 • Nemovitosti prémiového typu
 • Garance udržitelnosti a vysoké kvality
 • Renomovaní nájemci s dlouhodobými nájemními smlouvami
 • Vysoká obsazenost
 • Vysoká kvalita výstavby a standardy energetické efektivnosti budov
 • Dlouhodobé smlouvy na property management

Velikost aktiv ve fondu k srpnu 2018 byla 254 mil. EUR

Fond vlastní tyto nemovitosti:

 • 43 000 m2 kancelářských prostor v Praze (s renomovanými nájemci jako Google, BNP Paribas, Porsche, atd.)
 • 74 000 m2 maloobchodních prostor ve čtyřech krajských městech ČR (Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Znojmo, České Budějovice)

Auditor: PricewaterhouseCoopers
Depozitář: Česká spořitelna, a.s.
Dohled: Česká Národní banka
Správce: REDSIDE investiční společnost a.s.

Rizika investice:
Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na trzích nemovitostí může dojít ke kolísání hodnoty majetku v Podfondu, růstu i poklesu této hodnoty. Rovněž výpadek plánovaných příjmů z pronájmu nemovitostí může vést ke snížení hodnoty investiční akcie, a to z důvodu nižších čistých příjmů. Jde-li o dlouhodobější výpadek příjmu z pronájmu, odrazí se tato skutečnost i ve snížení hodnoty příslušné nemovitosti. Vzhledem k charakteru nemovitostí, které tvoří zásadní část majetku fondu, je třeba upozornit na skutečnost, že zpeněžení nemovitosti při snaze dosáhnout nejlepší ceny je časově náročné. V případě nutnosti prodat nemovitá aktiva v krátkém časovém horizontu hrozí riziko nedosažení očekávané ceny. Riziko úvěrové může spočívat zejména v tom, že subjekty, které mají platební závazky vůči Podfondu (např. nájemci nemovitostí, dlužníci z investičních nástrojů apod.) nedodrží svůj závazek. Výpadek plánovaných příjmů z pronájmu může nastat nahodile, kdy postihne významnější nájemníky nemovitostí, nebo může souviset s celkovou situací na trhu, např. v případě hospodářské recese, v tom případě ovlivňuje chování většího množství nájemníků či potenciálních nájemníků. Část nemovitostí v portfoliu fondu a také část nájmů plynoucích z nemovitostí v portfoliu fondu je účtována v CZK. Celková výkonnost fondu tak může být ovlivňována i vývojem směnného kurzu EUR/CZK. Návratnost investice není zajištěna.

Více informací o investiční příležitosti najdete ZDE

V případě zájmu o bližší informace nás neváhejte kontaktovat! Naši obchodníci vám poskytnou všechny potřebné informace.

Investiční upozornění:
Výše uvedené propagační sdělení vytvořil Deluvis CZ, s.r.o., který je u ČNB registrován jako investiční zprostředkovatel. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Deluvis CZ není povinen vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti. Současná ani minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Deluvis CZ výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KII). Deluvis CZ investory vyzývá, aby se se statutem a KII seznámili. Statut a KII je k dispozici v českém jazyce na www.redsidefunds.com a v papírové podobě bude dostupný v sídle investiční společnosti REDSIDE. V případě poskytnutí investiční služby přijetí a předání pokynu k investičním nástrojům obdrží Deluvis CZ od investiční společnosti REDSIDE, které předává pokyny, odměnu za poskytnutí této investiční služby. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Deluvis CZ. Za poskytnutí investiční služby přijetí a předání pokynu pak Deluvis CZ vyplatí svým smluvním partnerům (vázaným zástupcům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměnu Deluvis CZ.

Chci se dozvědět víc

Zanechejte nám na sebe kontakt a my se Vám (nezávazně) ozveme.

Děkujeme, brzy se Vám ozveme zpět.
Investice

Pravidelné investice

Pro pravidelné investice vybíráme pro klienty vhodné investiční nástroje od J&T banky a společnosti Conseq.

  Jednorázové investice

  Jistota investic je pro nás primární hodnotou. V době náhlých a radikálních demografických změn, poklesu cen různých komodit a výkyvů na finančních trzích nabízíme vysokou ochranu investic. Zajištění budoucnosti a výnosů z nich je pro nás klíčovým úkolem.